សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០១ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖
-ស្លាប់ : គ្មាន
-របួស : ០២ នាក់ (ធ្ងន់ )

គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖
-ម៉ូតូ និង ម៉ូតូ : ០១ ករណី

មូលហេតុ ៖
– មិនគោរពសិទ្ធិ : ០១ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖
– ខណ្ឌចំការមន : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ