សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី១២ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០១ករណី

បណ្តាលឲ្យ៖
-ស្លាប់ : ០១ នាក់
-របួស : ០ នាក់

គ្រោះថ្នាក់រវាង៖
-ម៉ូតូ និងឃឿនចិញ្ចើមផ្លូវ : ០១ ករណី

មូលហេតុ៖
– បើកបរលឿន :០១ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់៖
– ខណ្ឌច្បារអំពៅ : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ