សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០១ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖
-ស្លាប់ : គ្មាន
-របួស : ០១ នាក់ (ធ្ងន់)

គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖
-រថយន្ត និង ម៉ូតូ : ០១ ករណី

មូលហេតុ ៖
– មិនប្រកាន់ស្តាំ : ០១ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖
– ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ